Regulamin

§1. Definicja.

 • Administrator – administrator danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu, oraz osoba odpowiadająca za stan techniczny Bloga.
 • Autor Bloga – osoba prywatna, która prowadzi Bloga.
 • Blog, Blog informatyczny – strona internetowa pod adresem https://sergiuszdiundyk.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
 • Formularz Elektroniczny – formularz dostępny na Blogu, pozwalający na wysyłanie informacji do automatycznego systemu albo bezpośrednio do Autora Bloga.
 • Kradzież – Kradzież w rozumieniu Art. 278 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny.
 • Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, dokument, informujący Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób będą one wykorzystywane.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Bloga.
 • Spam – nieautoryzowana reklama lub próba umieszczenia reklamy na Blogu bez wyrażenia na to zgody Autora Bloga.
 • Użytkownik – osoba prywatna lub prawna, która ogląda/czyta Bloga lub korzysta z materiałów Bloga w inny sposób, albo prubuje uzyskać dostęp do systemów informatycznych Bloga.
 • Sesja – cykl życiowy zapytanie-odpowiedź, wysyłanych i odbieranych przez przeglądarkę internetową Użytkownika lub inny program.

§2. Postanowienia ogólne.

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady obsługi Użytkowników na Blogu informatycznym sergiuszdiundyk.pl.
 • 2.2. Słowa w Regulaminie i Polityce Prywatności pisane wielką literą maja znaczenie zgodnie z §1 Regulaminu.
 • 2.3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej sergiuszdiundyk.pl w sposób, który umożliwia łatwy dostęp do treści Regulaminu i wszystkich części integralnych Regulaminu.
 • 2.4. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania dowolnej części niniejszego Regulaminu i/lub integralnych części Regulaminu do innych stron internetowych.
 • 2.5. Próba (udana czy nieudana) kopiowania dowolnego materiału (w tym Regulaminu, obrazków, tekstu, wideo, dźwięku, dowolnego dokumentu) z Bloga oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację Regulaminu.
 • 2.6. Wszystkie prawa autorskie do treści umieszczonych na Blogu są zastrzeżone i należą do Autora Bloga, chyba że inne wyraźnie zaznaczone (na przykład, w postaci napisu pod zdjęciem).
 • 2.7. Kopiowanie materiałów z Bloga sergiuszdiundyk.pl jest dozwolone wyłącznie w wypadku jeśli Autor Bloga (i autor materiału, jeśli to inna osoba niż Autor Bloga) wyraziły zgodę w formie pisemnej.
 • 2.8. Naruszenie §2.4 i/lub §2.7 potraktowane będzie jako Kradzież.
 • 2.9. Blog nie jest prasą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 • 2.10. Wpisy na Blogu publikowane są tylko i wyłącznie przez Autora Bloga. Autorem lub współautorem wpisu może być inna osoba (wyraźnie zaznacza się pod artykułem). Całkowite prawa autorskie i majątkowe do artykułów należą do autora artykułu.
 • 2.11. Użytkownik, korzystając z Bloga w sposób zgodny lub nie zgodny z Regulaminem, akceptuje bezwarunkowo i w całości niniejszy Regulamin. W oddzielnych wypadkach (wysyłka formularzy, komentowanie) użytkownik może być proszony o wyraźną akceptację Regulaminu i/lub Polityki Prywatności Bloga.
 • 2.12. Autor Bloga jest uprawniony do całkowitego lub częściowego zablokowania dostępu do Bloga osobom lub podmiotom rozpowszechniającym Spam lub w inny sposób naruszającym dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§3. Wiarygodność materiałów.

 • 3.1. Wszystkie materiały opublikowane na Blogu są tylko i wyłącznie prywatnymi subiektywnymi opiniami autorów artykułów.
 • 3.2. Blog nie stanowi źródła danych naukowych ani obiektywnych niezależnych badań, chyba że inne wyraźnie zaznaczono w treści konkretnego artykułu.
 • 3.3. Autor Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań opisanych na stronach Bloga i wykonanych przez Użytkowników.
 • 3.4. Autor Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe zinterpretowanie przez Użytkownika informacji umieszczonych na Blogu.
 • 3.5. W kategorii Newsy Autor Bloga przekazuje w wolnym tłumaczeniu informacje z serwisów prasowych, podając źródło. Autor Bloga, podając wolne tłumaczenie newsa, jest uprawniony do wykazania własnej oceny i komentowania tematu, podanego w oryginale. Tłumaczenia newsów nie są dosłowne.

§4. Komentowanie.

 • 4.1. Użytkownicy mogą komentować publikacje umieszczone na Blogu.
 • 4.2. Autor Bloga może zaakceptować lub odrzucić komentarz według własnego uznania bez podania przyczyny.
 • 4.3. Jeśli komentarz, według własnego uznania Autora Bloga, potraktowany będzie jako Spam, Autor Bloga uprawniony jest do edycji komentarza (wyeliminowanie hiperłączy oraz nazw firm/produktów/usług/marek albo imion osób prywatnych).
 • 4.4. Autor Bloga może nie podzielać opinii komentujących. Z faktu publikacji komentarza, zostawionego przez innego użytkownika, nie wynika zgody Autora Bloga z treścią komentarza.
 • 4.5. Jeśli komentarz rażąco łamie prawo Unii Europejskiej lub polskie prawo lub niniejszy Regulamin, Autor Bloga może usunąć taki komentarz lub zgłosić go na policję.

§5. Reklama.

 • 5.1. Autor Bloga jest uprawniony do umieszczenia reklamy na Blogu.
 • 5.3. Autor Bloga może odmówić wyświetlania reklam według własnego uznania.
 • 5.4. Wszystkie produkty i usługi, których reklama wyświetlana jest na Blogu, powinny być zweryfikowane przez Autora Bloga i jeśli ich jakość lub treść nie odpowiada wysokim standardom Autora Bloga, reklamodawcy odmawia się lokowania produktu lub usługi.

§6. Zakazane tematy.

 • 6.1. Na blogu obowiązuje całkowity zakaz następujących tematów:
  • 6.1.1. narkotyki, alkohole i inne używki szkodliwe;
  • 6.1.2. czyny społecznie szkodliwe;
  • 6.1.3. pochodzenie rasowe i etniczne;
  • 6.1.4. światopogląd konkretnych osób;
  • 6.1.5. polityka;
  • 6.1.6. religia.

§7. Postanowienia końcowe.

 • 7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-10-2019.
 • 7.2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 • 7.3. Autor Bloga jest uprawniony do zmiany Regulaminu i Polityki prywatności.
 • 7.4. Autor Bloga uprawniony jest do edycji dowolnej części Bloga w dowolnym czasie.
 • 7.5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 • 7.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Autorem Bloga a Użytkownikiem jest prawo polskie.
 • 7.7. W przypadku Użytkowników z poza Obszaru gospodarczego Unii Europejskiej, jurysdykcję ma sąd właściwy dla siedziby lub adresu zamieszkania Autora Bloga.
Zoom
Ok